Regisztrált ügyfeleknek

Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése


Online
Vendégek: 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 7, legújabb: karbantarto

Termék/Szolgáltatás leírása
Célunk a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (a továbbiakban: Pmt.) végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók átadása, a már megszerzett ismeretek naprakészen tartása, fejlesztése, összhangba hozása a változásokból eredő követelményekkel, a Pmt. és a kapcsolódó egyéb jogszabályok előírásai változásának folyamatos követése, ezek megismertetése, a Pmt. végrehajtásának elősegítése.

Ehhez kínálunk:

- a Pmt. végrehajtásával kapcsolatos és a Btk.-ban meghatározott pénzmosás, illetve pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása bűncselekmények vonatkozásában oktatásokat,
- a jogszabályi kötelezettségből fakadó feladatok (ügyfél azonosítás, bejelentés, oktatás és ezek nyilvántartása) elvégzésére alkalmas szoftvert*,
- pénzmosási mintaszabályzatot, oktatási segédletet**,
- folyamatosan frissített, mindig aktuális - interneten keresztül elérhető - jogszabály ismertetőt**,
- internetes fórumot a törvény végrehajtásával, illetve a szoftver működésével kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolására**.

* A DEMO változat ingyenesen, bárki számára letölthető.
** Csak regisztrált (a szoftvert megvásárló) ügyfeleink számára elérhető szolgáltatások.


Oktatás


A Pmt. szerinti szolgáltatókat tömörítő kamarákkal, illetve szakmai szervezetekkel történő előzetes egyeztetés alapján - igény szerint bármely településen oktatásokat tartunk, ha a hallgatói létszám a 30 főt eléri.

Ha Ön nem tudja pontosan, hogy

- pénzmosás elleni szabályzata a jogszabályi változások miatt megfelelő-e még;
- ha módosítania kell a pénzmosás elleni szabályzatát, akkor azt hogyan tegye, mit és mikor kell megküldenie a Nemzeti Nyomozó Iroda Pénzmosás Elleni Osztály (a továbbiakban: NNI PEO) felé;
- az azonosítás és bejelentés során pontosan milyen teendői vannak, azokat hogyan kell dokumentálnia;
- milyen nyilvántartásokat kell vezetnie, azok milyen adatokat tartalmazzanak;
- az Önre vonatkozó iratmegőrzési kötelezettség következtében milyen iratokat és meddig kell megőriznie;
- hogyan végezze az alkalmazottai részére a pénzmosás elleni törvényben meghatározott továbbképzést, az mire terjedjen ki, mit és hogyan kell, illetve ajánlott dokumentálnia;
- az NNI PEO ellenőrzési jogkörének gyakorlása során milyen adatokra kiterjedően vizsgálódhat, milyen jogai és kötelezettségei vannak az ellenőrzés során,

úgy vállaljuk, hogy szakelőadók bevonásával kriminalisztikai tapasztalatokon, törvényi, valamint egyéb normákon alapuló közérthető magyarázatot adunk a Pmt.-ben meghatározott szabályok alkalmazásáról, valamint ismertetőt a pénzmosás, illetve a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása bűncselekményekről.

A törvény szövegének ismertetésén túl gyakorlati útmutatásokkal, az eddigi tapasztalatok ismertetésével látjuk el a bejelentésre kötelezetteket az egységes nyilvántartási és bejelentési rend, a szakszerűség megteremtése és az esetlegesen előforduló - a törvény félreértelmezéséből adódó - helytelen gyakorlat kiküszöbölése céljából.

Az általunk felkínált előadás kb. 3 x 45 perc időtartamú, melyet igény szerint konzultáció követhet.

Szoftver


Társaságunk egy Windows alapú számítógépes programot fejlesztett ki és forgalmaz, amely:

- lehetővé teszi az adatok gyors és biztonságos (ellenőrzött) rögzítését,
- már nyilvántartott ügyfél esetén gyors adatellenőrzés végezhető segítségével,
- lehetővé teszi megadott szempontok alapján a letárolt adatokban történő gyors keresést,
- nem kell „papírhegyeket” tárolni (kivéve a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat, amelyet kötelező kinyomtatás és az ügyfél általi aláírás után a törvényben szabályozott módon megőrizni), a kitöltött űrlapok bármikor nyomtathatóak, visszakereshetőek,
- teljeskörűen megoldja a nyilvántartási, archiválási kötelezettséget,
- szabványos bizonylaton továbbítható az NNI PEO felé (általa elfogadott módon és formában) az esetleges bejelentés.

A program futtatására a következő minimális számítógép-konfiguráció szükséges:
ˇ Intel P2 kompatibilis számítógép, 256MB RAM
ˇ Billentyűzet, egér
ˇ 800x600 felbontású monitor (színes ajánlott)
ˇ CD-ROM meghajtó
ˇ 100 MB üres merevlemez kapacitás
ˇ Internetes eléréshez megfelelő eszköz ill. internetes hozzáférés (ajánlott, de nem szükséges)
ˇ Windows98 operációs rendszer
A program optimális használatára a következő számítógép-konfiguráció ajánlott:
ˇ Intel P4 kompatíbilis számítógép, 256MB RAM
ˇ Billentyűzet, egér
ˇ 1024x768 felbontású 100Hz-es színes monitor
ˇ CD-ROM meghajtó
ˇ 100 MB üres merevlemez kapacitás
ˇ Internetes eléréshez megfelelő eszköz ill. internetes hozzáférés
ˇ WindowsXP operációs rendszer

A program DEMO változata ingyenesen letölthető, korlátja, hogy azonosítási és bejelentési űrlapon maximum 10 tételt lehet rögzíteni.

A szoftvert a honlapunkról letöltött megrendelő lap kitöltésével és postai úton társaságunk címére történő megküldésével lehet megrendelni. A kitöltendő megrendelőlapot a Letöltés menüpont alatt lehet elérni. A programot CD lemezen, postai úton juttatjuk el az Ön által megadott címre.
A program (szolgáltatáscsomag) ára 2005 évben: 20.000.-Ft + ÁFA.

Kiegyenlítésének lehetséges módjai:
ˇ a lemez megérkezése után postai utánvéttel
ˇ társaságunk számlaszámára való előzetes átutalással

A szoftver névre szóló, megvásárlása automatikus regisztrációt jelent rendszerünkben. Minden szoftver-példányhoz más-más felhasználónevet és jelszót biztosítunk, ezzel érhetők el, a csak regisztrált ügyfelek részére hozzáférhető szolgáltatásaink.
A program (szolgáltatáscsomag) 1 (egy) év időtartamig használható, az első év letelte után további egy év karbantartási / rendszerkövetési / használati díj a mindenkori évi szolgáltatáscsomag díj 30%-a.

Az adatok felvitele után, a lényegi adatok (azonosítási adatlap, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, bejelentőlap) nyomtatott formája Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) által kiadott mintaszabályzatok, illetve Pénzügyminisztériumi irányelvek mellékleteinek megfelelőek.

Ha Ön nem kívánja a későbbiekben a használati időt meghosszabbítani, akkor bár nem tud újabb adatokat felvinni, de a már beírtakat a program továbbra is tárolja, nyilvántartja, az adatokban történő keresés lehetősége továbbra is - korlátlan ideig - megmarad.

Pénzmosási mintaszabályzat


Az NNI PEO ajánlásai alapján, a Pénzügyminisztériumi irányelveknek megfelelő, speciálisan a következő szolgáltatók:
ˇ könyvvizsgálói tevékenységet folytatók,
ˇ könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet folytatók,
ˇ ingatlan ügylettel kapcsolatos tevékenységet folytatók,
ˇ a nemesfém, drágakő, ezekből készült tárgyak, ékszerek, kulturális javak, művészeti alkotások, kereskedelmével foglalkozók
részére készült szabályzatokat biztosítunk, melyet regisztrált ügyfeleink honlapunkról ingyenesen tölthetnek le.

A szabályzat tartalmazza szolgáltató-specifikusan a Pmt.-ből fakadó feladatokat, tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személy(ek) nevét, a pénzmosás szempontjából gyanúsnak minősülő tranzakciókat, jelenségeket, az arra utaló adatok, tények, körülmények körét és az adatlapok (azonosítási, tényleges tulajdonosi, bejelentő) mintáit.

Az általunk kínált szabályzat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő. Vállaljuk, hogy nyomon követjük az ezzel kapcsolatos jogszabályi változásokat, annak megfelelően kiegészítjük, vagy átdolgozzuk a szabályzatokat, és az aktualizált szabályzatot a licence időn belül automatikusan megküldjük regisztrált ügyfeleink részére.

Oktatási segédlet


Internetes elérhetőséggel biztosítunk regisztrált ügyfeleinknek olyan oktatási segédanyagot, melyet alkalmazni lehet újonnan belépő dolgozó oktatása esetén, illetve szerepelhet a kötelező éves továbbképzés programjában, valamint alkalmas az esetleges vizsgák (az oktatás nem vizsgaköteles, de célszerű vizsgával zárni) nyilvántartására is.

Jogszabály ismertető


Internetes elérhetőségen keresztül biztosítjuk regisztrált ügyfeleink számára a vonatkozó hatályos jogi normákat.

Fórum


Ez a szolgáltatás regisztrált ügyfeleink számára interneten keresztül érhető el. A Pmt. által meghatározott feladatok végrehajtásával, illetve a szoftver működésével kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolására szolgál.
A kérdéseket a területet jól ismerő szakembereink fogadják, és legkésőbb 3 munkanapon belül (leterheltségtől függően) megválaszolják.
A kérdések-válaszok a fenti két területen belül téma és időrend szerint vannak csoportosítva, mindkét feltétel szerint lehetőség van tehát a közöttük történő keresésre.

Fontos tudni: konkrét esetekkel kapcsolatban - egy tranzakció pénzmosás gyanúsnak minősül-e, be kell-e jelenteni az NNI PEO felé - nem áll módunkban válaszolni, állást foglalni, ugyanis ennek eldöntésére (a Pmt. értelmében is) az adott tranzakcióval, ügyféllel találkozó - lehetőség szerint a pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban minél jobban felkészült - szolgáltatónak, illetve alkalmazottjának van lehetősége!

Az ezzel kapcsolatos felelősség büntetőjogi kategória, a Btk. 303/B. § (1), illetve (2) bekezdésébe ütközik, attól függően, hogy azt szándékosan, vagy gondatlanságból követik-e el!

Ilyen jellegű kérdés feltevése ellentétes a Pmt. 8.§ (4) bek-ben foglalt titoktartási kötelezettséggel, mely szerint harmadik személy ezen adatokat nem ismerheti meg:

Pmt. 8.§ (4) Az 1. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott személy, ideértve a kijelölt személyt is, a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, annak tartalmáról és a kijelölt személyéről - kivéve a büntetőeljárást folytató hatóságnak - harmadik személynek vagy szervezetnek, ideértve az ügyfelet is, tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon.


küldés e-mailben nyomtatóbarát változat
Oldal létrehozási idő: 0.1099 másodperc.